Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Event Flowers tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Event Flowers uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Event Flowers.

 

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Event Flowers en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Event Flowers accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Event Flowers beschikbaar gemaakte formulier of koopovereenkomst digitaal is bevestigt.

 

3 Prijs

3.1 Event Flowers behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Event Flowers, Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

 

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De persoonlijke Event Flowers kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Event Flowers kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Event Flowers behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

 

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Event Flowers aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Event Flowers voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Event Flowers  toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Event Flowers gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Event Flowers uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door Event Flowers  te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Event Flowers te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Event Flowers aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op donderdagavond Event Flowers respectievelijk maandag 23.59 uur als deadline.

 

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen de aangeboden abonnementsvormen in de bollenstreek, enkele gemeentes uitgesloten. Overige aangeboden producten leveren wij in heel Nederland .

6.2 Levering geschiedt op kosten van aangeboden abonnementsvormen op het bij de bestelling opgegeven adres. Overig te leveren producten anders dan de aangeboden abonnementsvormen levering kosten in koopovereenkomst.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Event Flowers aangegeven dagen of  anders in digitale overeenkomst .

6.5 Event Flowers bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Event Flowers het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

 

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen voor levering te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de koopovereenkomst

7.2 Echter, producten van Event Flowers die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Event Flowers retourneren. Alvorens dit aan te geven via digitaal bericht

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Event Flowers – zilkerduinweg 8, 2191 AM, de Zilk

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Event Flowers de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

 

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Event Flowers garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor decoratieve  doeleinde mist Event Flowers anders aangeeft.

9.2 Besteller dient uiterlijk 24 uur na levering breuk of schade aan het geleverde product niet veroorzaakt door Besteller digitaal door te geven aan Event Flowers.

9.3 Schade of breuk aan product in bruikleen veroorzaakt door Besteller wordt in geval van “vaas” €18.50 euro in rekening gebracht. Schade of breuk veroorzaakt door Besteller aan “overige” bruikleen producten wordt volledige aanschaf waarde in rekening gebracht.

 

10 Wijzigingen

10.1 Event Flowers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

 

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Event Flowers de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Event Flowers gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Event Flowers behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

 

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen Event Flowers en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

Direct persoonlijk contact?